top of page
Stanovy občianskeho združenia sú najdôležitejším dokumentom upravujúcim vnútorné vzťahy v združení a oprávnenia orgánov združenia konať voči tretím osobám. Celý súhrn záväzne spísaných pravidiel pre činnosť futbalového klubu MFK Stará Ľubovňa nájdete sem:
Stanovy
MFK Stará Ľubovňa
Identifikačné číslo (IČO)
MFK Stará Ľubovňa
Zmluvy o poskytnutí dotácie z mesta Stará Ľubovňa:
Zmluva o poskytnutí dotácie 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 2019/1
Zmluva o poskytnutí dotácie 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 2019/2
Zmluva o poskytnutí dotácie 2018/1
Zmluva o poskytnutí dotácie 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie 2018/2
MFK Stará Ľubovňa je vlastnou rozpočtovou organizáciou v meste Stará Ľubovňa a každoročne hospodári s financiami podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. V dokumente sa nachádza rozsiahla správa o činnosti klubu za sezónu 17/18:
Správa o činnosti 2017/2018
MFK Stará Ľubovňa
VÝZVA NA PREDLOŽENIE NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU NA UZAVRETIE ZMLUVY O DIELO Obchodná verejná súťaž vyhlásená na výber zhotoviteľa na predmet súťaže s názvom: „Rekonštrukcia a dobudovanie futbalového štadióna Stará Ľubovňa“
VYZVA na predloženie najvhodnejšieho návrhu
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenia
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 Návrh zmluvy
Príloha č. 5 Projektová dokumentácia
Základné dokumenty
Zverejnené zmluvy
Činnosť klubu
Verejná obchodná súťaž
bottom of page