top of page
Pri zapísaní nového člena do klubu je rodič povinný do 14 dní od pridelenia variabilného symbolu uhradiť na účet klubu zápisné: 20,- eur a mesačný príspevok: 20,- eur; spolu: 40,- eur. Mesačný členský príspevok je potrebné uhradiť do 15. dňa príslušného mesiaca.
Usmernenie k plateniu
MFK Stará Ľubovňa
Príspevky 2020
MFK Stará Ľubovňa
Žiadosť o zníženie príspevku
MFK Stará Ľubovňa
Stiahnite si dokumenty, vyplňte ich a buď elektronicky alebo písomne požiadajte o zníženie alebo úplné zrušenie poplatkov či uvoľnenie hráča na skúšku.
Odhláška z klubu
MFK Stará Ľubovňa
Uvoľnenie hráča na skúšku
MFK Stará Ľubovňa
Zdravotná spôsobilosť
MFK Stará Ľubovňa
Príspevky
Iné
bottom of page